22209706 - Sveriges tandläkarförbund

SVERIGES Vi har rapporten om hur vi skapar världens bästa tandvård Högre växel för påverkansarbetet! Ekonomiskt spännande och utvecklande år MED SIKTE PÅ VÄRLDENS BÄSTA TANDLÄKAR- FÖRBUND

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 2 Sveriges Tandläkarförbund består av fyra medlemsorganisationer: Tjänstetandläkarna (TT), Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV), SOL – Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård och Studerandeföreningen (STUD). Genom riksföreningarna får medlemmarna stöd i arbetsrättsliga frågor, rådgivning kring löne- och anställningsvillkor, anmälningsärenden, arbetsrätt för anställda och privattandläkarperspektiv. Majoriteten av Sveriges tandläkare är medlemmar hos oss genom våra fyra riksföreningar, vilket är vår styrka: tillsammans har vi förmågan att påverka! SNABBA FAKTA ➞ Sveriges Tandläkarförbund bildades 1908 och är idag en organisation för tandläkare med egen verksamhet, anställda, studen- ter, lärare och forskare. Genom att på- verka, utbilda och utveckla är Tandläkar- förbundet en viktig del av tandvården. ➞ Antalet medlemmar: ca 7 000 tandläkare ➞ Förbundsordförande: Chaim Zlotnik ➞ Organisationen finns för ATT SAMLA PROFESSIONEN anställda tandläkare, tandläkare med egen verksamhet, specialister, allmäntandläkare, privat anställda, lärare och forskare samt studenter. Tillsammans höjer vi kvalitén i svensk 59% Tjänstetandläkarna TEV (egen verksamhet) 21% Studerandeföreningen 18% SOL 2%

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 3 Chaim Zlotnik FOTO : GUSTAV GRÄLL haim Zlotnik har växt upp i en miljö där man vrider och vänder på texter och ord. I sina ledare i Tandläkartidningen presenterar han ofta olika resonemang och betraktelser. Att bli förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund beskriver Chaim Zlotnik som berikande, spännande och jobbigt. – Det är väldigt mycket att sätta sig in i. Och väldigt mycket hänsynstagande. Inte så lätt alla gånger. Jag är granskad och ibland felaktigt citerad, säger Chaim Zlotnik. Hur har det gått att kombinera rollerna som förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund och ordförande för Tjänstetandläkarna? – Väldigt många frågor är gemensamma. Tjänstetandläkarnas syfte är ju också att hantera medlemmarnas odontologiska intressen och spörsmål. Det är gemensamt med vad de andra riksföreningarna driver och tänker. Samtidigt finns skillnader. Synen på tandvårdsstödet till exempel. Det är viktigt att definiera olikheterna och det ger kraft framåt att vi inte tycker lika allihop. Alla medlemmar inom Tjänstetandläkarna tycker inte heller lika. Sveriges Tandläkarförbund är den gemensamma rösten och kraften, säger Chaim Zlotnik. Hur har 2022 varit? – 2022 har varit ett spännande år med publika frågor i Almedalen där vi ringar in ett antal farhågor som är viktiga för tandvården, som exempelvis tillgänglighet. Vi är en väldigt viktig aktör för svensk tandvård. Vi är också en spelare som alla andra på det europeiska planet, inte superaktiva men vi håller oss à jour. Vi håller våra kontakter varma med de nordiska länderna. ● Analytisk ordförande tar plats i debatten Chaim Zlotnik har varit förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan förbundsmötet 2018. Då var han redan ordförande för den största riksföreningen inom Tandläkarförbundet, Tjänstetandläkarna. Numera är han en officiell person som ofta uttalar sig i tandvårdsfrågor i media. ÅLDER: 59 år BOR: Stockholm FAMILJ: Fru, barn och barnbarn. HJÄRTEFRÅGA: Saker ska fungera. Varför fungerar sällan saker så bra som på ritbordet? Det är en hjärtefråga. Och att maximera nyttan, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande (Utilitarism, nonformativ etik). I sina ledare i Tandläkartidningen presenterar han ofta olika resonemang och betraktelser.

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 4 Viktiga funktioner i organisationen FÖRBUNDSSTYRELSEN 2022 Chaim Zlotnik Ordförande Peter Schulz Vice ordförande Urban Alsenmyr Ledamot Gunilla Carlsson Ledamot Patrik Andrén Ledamot Per Vult von Steyern Ledamot samt ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet Patricia De Palma Suppleant och ordförande i Fortbildningsrådet Carina Bergman Suppleant Isabel Brundin Suppleant Nathalie Wåhlin Suppleant Ulrika Rebhan Suppleant Emma Lingtell Adjungerad ledamot och ordförande i Studerandeföreningen SVENSKA TANDLÄKARE- SÄLLSKAPET Per Vult von Steyern Ordförande RIKSSTÄMMENÄMNDEN Maria von Beetzen Ordförande ETIKKOMMITTÉN Gunnar Henning Ordförande MUSEINÄMNDEN Louise Ericson Ordförande STIPENDIENÄMNDEN Agneta Karsten Ordförande KAMRATHJÄLPEN Margaretha Lindqvist Ordförande FORTBILDNINGSRÅDET Patricia De Palma Ordförande VÄSTRA KURSNÄMNDEN Birgitta Petersen Ordförande SÖDRA KURSNÄMNDEN Stefan Adregård Ordförande NORDÖSTRA KURSNÄMNDEN Peter Troberg Ordförande TANDLÄKARTIDNINGEN Hilda Zollitsch Chefsredaktör SPECIALIST- OCH ÄMNESFÖRENINGAR I SVERIGE Specialist- och ämnesföreningar med associerat medlemskap ➞ Svenska Endodontiföreningen ➞ Svensk förening för Parodonto- logi och Implantologi ➞ Svenska Pedodontiföreningen ➞ Svensk Förening för Bettfysiologi ➞ Svensk Förening för Cariologi ➞ Svensk Förening för Oral Protetik ➞ Svensk förening för Orofacial Medicin ➞ Svensk samhällsodontologisk förening »Visionen är förbundets ledstjärna, som vi strävar mot i vårt arbete. Missionen är förbundets uppdrag, ett sätt att beskriva hur vi arbetar för att nå visionen» VISION OCH MISSION »Kunskap och kvalitet i världsklass» »God livskvalitet börjar i munnen. Sveriges Tandläkarförbund ger tandläkarna förutsättningar att utvecklas professionellt, ständigt höja kvaliteten i svensk tandvård och därmed förbättra den orala hälsan i befolkningen»

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 5 SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND KANSLI Postadress: Box 1217, 111 82 Stockholm Besöksadress: Österlånggatan 43 Tel: 08-666 15 00 E-POST DIREKT TILL EN PERSON fornamn.efternamn @tandlakarforbundet.se KANSLICHEF Jenny Måhlgren 08-666 15 53 ADMINISTRATIV ASSISTENT Anna Ekmer 08-666 15 07 SAMHÄLLSPOLITISK UTREDARE Jeanette Reinbrand 08-666 15 30 KOMMUNIKATIONS- OCH PRESSANSVARIG Lea Lobelius 08-666 15 52 KOMMUNIKATÖR Marie-Louise Ågren 08-666 15 15 PROJEKTLEDARE ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA, SVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET Johanna Holmudd 08-666 15 34 TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB REDAKTÖR, SKRIBENT: Lea Lobelius KORREKTUR: Anna Ekmer GRAFISK FORMGIVNING: Anna Fridh Design AB Skriften är utgiven 2022 Centralt finns ca 20 anställda på kansliet och Tandläkartidningens redaktion, i Stockholm. Där arbetar vi med kursverksamhet, ekonomi, utredning, projekt, stipendier, påverkans- och opinionsarbete m m. Förbundets påverkansarbete innebär bland annat att vi svarar på remisser, deltar i referensgrupper på myndigheter, departement och samverkar med folkhälsoaktörer. Tandläkarförbundet informerar och skapar debatt. Vi är tandläkarnas samlade röst, både i Sverige och internationellt. Tandläkarförbundets namn och symbol symboliserar kvalitet och ansvarstagande. Tandläkarförbundet ger också ut en journalistiskt fristående medlemstidning, Tandläkartidningen. TANDLÄKARFÖRBUNDETS KANSLIFUNKTION EKONOMICHEF Martin Karlgren 08-666 15 12 EKONOMIASSISTENT, SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND Madeleine Lundberg 08-666 15 04 EKONOMI, SVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET Åse Nordgren 08-666 15 36 CHEF KURSVERKSAMHETEN Jonas Nordvall 08-666 15 60 KOMMUNIKATÖR Elin Valentin 08-666 15 10 KURSADMINISTRATÖRER Sofia Ekenberg 08-666 15 44 Cecilia Karlsson 08-666 15 43 KAMRATHJÄLPEN Malin Rantzer 08-666 15 45 FOTO : ROBERT EKLUND / UNSPLASH

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 6 Jenny Måhlgren började som kanslichef på förbundet i mars 2020. Hon är van vid att driva politiska frågor och verksamhet i stora organisationer både från tidigare jobb på Saco och i en kommun. På fritiden är hon aktiv i det lokala föreningslivet i Nynäshamn, är fotbollsmamma och har en skidtävlande familj. FOTO : KNUT CAPRA PEDERSEN EN HÖGRE VÄXEL FÖR FÖRBUNDETS PÅVERKANSARBETE Jenny Måhlgren

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 7 ilka frågor tycker du har varit viktigast att driva på Sveriges Tandläkarförbund? – Under 2021 kom betänkandet från den omfattande tandvårdsutredningen som Veronica Palm ledde. Att samordna riksföreningarnas synpunkter och viktiga principer i ett gemensamt remissvar från Tandläkarförbundet var självklart en väldigt viktig fråga i relation till utredningen men min bedömning var också att den processen och resultatet var viktigt även för oss internt. Upplevda skillnader i ståndpunkter visade sig vara relativt små och att ha en tydlig och genomarbetad politik är oerhört värdefullt i förbundets påverkansarbete och något vi har använt oss av även under 2022, säger Jenny Måhlgren. Några grundprinciper från den politiken är fri prissättning och fri etableringsrätt och även frågor som förutsättningar för tandläkare att kunna utvecklas i yrket och vikten av fortbildning samt en hög kvalitet på grundutbildningen. Vad tycker du har varit de viktigaste händelserna för förbundet under 2022? – Vi har lagt tid på att positionera oss i politiska sammanhang genom våra tydliga remissvar och de samtal och paneler som vi arrangerat i frågor såsom kompetensbristen på lärosätena, utmaningarna med att få tandläkare till glesbygderna och vikten av en god munhälsa för den totala hälsan. Vi har använt oss av debattartiklar, digitala seminarieserier och panelsamtal i Almedalen. Något som jag verkligen tycker om med Tandläkarförbundets arbetssätt är att vi parallellt med påverkansarbete ofta arbetar med konkreta insatser för att nå dit. Under 2022 har vår kursverksamhet genomfört ett pilotprojekt med utbildning till kommunanställd vårdpersonal inom äldreomsorgen för att ge dem mer kunskap om varför det är viktigt med munhälsa. Nu märker vi att det finns ett nyfiket intresse från andra kommuner. Det är så vi gör skillnad, säger Jenny Måhlgren. Parallellt med sin roll som kanslichef på Sveriges Tandläkarförbund är hon också Verkställande Direktör för Tandläkartidningen (TSAB). På Tandläkarförbundet finns en personalgrupp med hög kompetens och ett väldigt bra samarbetsklimat. Det är en viktig förutsättning för att, trots en relativt liten personalgrupp, kunna arbeta såväl proaktivt som med planerade och långsiktiga undersökningar och rapporter, menar Jenny Måhlgren. JENNY HAR TIDIGARE arbetat med HRfrågor och drivs av att se hur grupper formas och utmanas för att kunna leverera en hög verksamhetsnytta. – Det kan låta klyschigt men att få en större gemensam summa än vad var och en kan åstadkomma är en värdefull framgångsfaktor. Det blir ett bättre resultat och man behåller värdefull kompetens genom att också ha roligt på vägen, säger Jenny Måhlgren ● »Vi har lagt tid på att positionera oss i politiska sammanhang» ÅLDER: 41 BOR: Nynäshamn FAMILJ: Gift med Magnus, fyra barn och två hundar HJÄRTEFRÅGA: Driva frågor genom att visa nyttan för individer och/eller samhället, gärna tillsammans med andra!

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 8 Kommunikation, opinions- och påverkansarbete, när förbundet tar ställning FÖRBUNDET DEBATTERAR MED POLITIKER I ALMEDALEN Förbundet arrangerade två panelsamtal under den i år fysiskt anordnade Almedalsveckan i Visby. Ett av panelsamtalen handlade om kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa samt hur viktig munhälsan är för äldres välmående. Paneldeltagarna diskuterade vad som kan göras för att förbättra munhälsa och allmänhälsa hos äldre. Samtalet leddes av Läkartidningens chefredaktör Pär Sandel och inbjudna gäster var Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Björn Klinge, professor i parodontologi, Barbro Westerholm, fd riksdagsledamot Liberalerna, Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, samt Sveriges Tandläkarförbunds ordförande Chaim Zlotnik. Samtliga var eniga om att mer samverkan är nödvändig mellan tandvård, kommun och vårdinstanser för att äldre ska få bättre hälsa och munhälsa. DET ANDRA PANELSAMTALET som Tandläkarförbundet arrangerade under Almedalsveckan handlade om glesbygdsproblematiken, ”Hur får vi en blomstrande glesbygd?”. Det råder stor brist på tandläkare i många regioner i Sverige. Frågor som togs ➞ I februari publicerade förbundet rapporten ”En inblick i tandläkarstudenternas syn på diskriminering i arbetslivet”, som uppföljning på en granskning om diskriminering av vårdpersonal som Dagens Nyheter publicerade sommaren 2021. Rapporten grundar sig på en enkät som skickades till Studerandeföreningens medlemmar hösten 2021. ➞ I maj skickade Sveriges Tandläkarförbund ut en webbenkät till samtliga medlemmar för att undersöka vilka faktorer som kan göra det mer attraktivt att arbeta på landsbygderna och i de mindre orterna, samt vilket intresse som finns för att arbeta på mindre orter. De övergripande resultaten presenterades i delrapporten ”Delrapport Glesbygd 2022”. Rapporten berördes också under förbundets seminarium/paneldebatt i Almedalen, ”Hur får vi en blomstrande glesbygd?". ➞ År 2021 skickade Tandläkarförbundet också ut en enkät där riksföreningarnas medlemmar hade möjlighet att beskriva vad de anser krävs för en jämlik tandhälsa. I skriften ”Världens bästa tandvård” presenteras också resultaten från enkätundersökningen. FÖRBUNDETS PUBLIKATIONER ➞ Förbundets nyhetsbrev ”Senaste nytt från förbundet” skickas ut 3–4 gånger per år, bland annat inför Riksstämman. FOTO : KNUT CAPRA PEDERSEN , ER I KA AMI NOFF Anna Ekmer Administrativ assistent Lea Lobelius Kommunikations- och pressansvarig Jeanette Reinbrand Samhällspolitisk utredare

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 9 upp var; Hur får vi fler tandläkare, ingenjörer, lärare, skolledare med familjer att flytta ut från storstadsområdena? Vad är viktigt för att glesbygderna ska bli attraktiva? Hur tänker politikerna? Inför panelsamtalet skickade förbundet ut en enkät till riksföreningarnas alla medlemmar. Syftet var att undersöka vilka faktorer som kan påverka i valet av att arbeta i glesbygder. Enkäten resulterade i en rapport som lanserades under Almedalsveckan. Med på seminariet var företrädare för olika perspektiv på hur vi ska få blommande landsbygder i hela Sverige; Oskar Magnusson, statssekreterare, från Näringsdepartementet, Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet, Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande, Kristdemokraterna, Ulrika Westerlund, riksdagskandidat, Miljöpartiet, Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer, Malin Tufvesson, samhällspolitisk chef, Lärarförbundet, Irene Oskarsson, ordförande, Hela Sverige ska leva, Maria von Beetzen, specialisttandläkare och klinikchef, Mariakliniken, Urban Alsenmyr, specialisttandläkare och övertandläkare, Folktandvården. Moderator var Hilda Zollitsch, chefredaktör Tandläkartidningen. FÖRBUNDET TAR STÄLLNING I TOBAKSFRÅGOR Sveriges Tandläkarförbund håller sig uppdaterad inom tobaksfrågan och andra viktiga folkhälsofrågor bland annat genom sin medverkan i det svenska NCD-nätverket och den så kallade tobaksgruppen (Tandvård mot Tobak, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening). WEBBSÄNDA LUNCHSEMINARIER Sveriges Tandläkarförbund har under året fortsatt arbetet med att uppmärksamma och nå lösningar på frågan om bristen på undervisande forskare på landets odontologiska lärosäten. Arbetet har sin grund i en motion om grundutbildning som antogs av förbundsmötet 2020. I april 2022 anordnade Tandläkarförbundet ett webbinarium, "Konkurrensen om kompetensen", där politiker och professionsförbund diskuterade frågan och gav sina förslag till lösningar. Sveriges Tandläkarförbund har också fortsatt att uppmärksamma problematiken i andra kontakter med beslutsfattare och myndigheter. Det andra webbinariet som spelades in under våren var: Sockerskatt eller sockermärkning? Ämnet diskuterades den 8 juni av Claude Marcus, professor, fetmaforskare och barnläkare som är för sockerskatt medan Chaim Zlotnik, förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund i stället debatterar för tydligare sockermärkning. VARFÖR ÖKAR KARIES och fetma bland barn? Vad behöver vi göra – som individer, föräldrar och som samhällsaktörer? Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges läkarförbund har samarbetat kring god mun- och allmänhälsa hos barn och ungdomar. Under Almedalsveckan 2019 arrangerades en gemensam paneldiskussion om ökningen av fetma och karies hos barn i socioekonomiskt svaga områden. I år har diskussionen fortsatt med i stort sett samma panel som i Almedalen för tre år sedan. Medverkande på årets seminarium i Almedalen med detta tema var bland annat politiker, Livsmedelsverket och Sveriges läkarförbund. Panelsamtalen från Almedalen och lunchseminarierna publicerades sedan på Tandläkarförbundets webb och youtubekanal så att alla kan se dem i efterhand. MEDIA OCH OMVÄRLDSBEVAKNING Förbundets rapporter skickas ut som pressmeddelanden eller debattartiklar, exempelvis senast om tandläkarbristen i glesbygderna. Media kontaktar ofta Sveriges Tandläkarförbund, när de gör research, för att få mer information om olika tandvårdsfrågor i Sverige. Förbundet blir inte sällan tillfrågad att uttala sig i tandvårdsfrågor och förbundsordförande Chaim Zlotnik deltar i radio- och TV-inslag. Under året har förbundet regelbundet skickat ut nyhetsbrevet ”Omvärldsnytt” med omvärldsbevakning, samt nyhetsbrevet ”Senaste nytt från förbundet” som innehåller viktig förbundsinformation och skickas ut 3–4 gånger per år, bland annat inför Riksstämman. ● Chaim Zlotnik, förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund debatterar för tydligare sockermärkning. Chaim Zlotnik, förbundsordförande Förbundet tar ställning i tobaksfrågor.

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 10 som belastar resultatet först när kurser genomförs, som till exempel att hyra lokaler. Den anpassningsförmågan har varit till stor hjälp när kurser ställts in. Förbundet har även tagit del av vissa stöd som varit tillgängliga. I förbundets övriga verksamhet så har verksamheten fungerat ungefär som vanligt, med samma ekonomiska flöden. Hur var ekonomiska utfallet 2021? – Under 2021 gjorde förbundet ett positivt resultat om 3,1 mkr. En stark återhämtning från det negativa resultatet föregående år om -2,0 mkr då pandemin drabbade oss som värst. Omsättningen totalt ökade från 25,3 mkr år 2020 till 33,2 mkr. Det var ett bra resultat för ett år då pandemin fortfarande pågick. Kursverksamheten genomförde fler kurser än året före och de stödinsatser vi tog del av bidrog positivt. Hur ser ekonomin ut för 2022? – Den ser ganska bra ut, med tanke på att kursverksamheten inte är helt återhämtad än. Verksamheten har kunnat bedrivas normalt nästan hela året. Viss eftersläpning finns fortfarande på grund av pandemin, vilket märks inom bland annat kursverksamheten. Prognosen för kurs är en omsättning om knappt 24 mkr, mot en omsättning om drygt 31 mkr under 2019. När pandemin drabbade oss som hårdast under 2020 omsatte kurs knappt 10 mkr. Prognosen för resultatet är ca 2,6 mkr mot ca 4,2 mkr för 2019. För förbundet som helhet är prognosen ett litet positivt resultat. ● ur har dina fem år på förbundet varit? – Det har varit spännande, roliga och utvecklande år. Till att börja med var det mycket att sätta sig in i då ekonomifunktionen hanterar många ”bolag” i olika bolagsformer, vi hanterar till exempel förbundet som är en ideell förening, det helägda dotterbolaget Tandläkarnas service som är ett aktiebolag där tidningsverksamheten bedrivs, Svenska Tandläkare-Sällskapet som är en stiftelse. Dessutom tillkommer det en del andra stiftelser och föreningar som vi hanterar, säger Martin Karlgren. Det är mycket som har förändrats från hur det såg ut när du började på förbundet till hur det ser ut idag. Hur kommer det sig? – Efter att en tidigare ekonomichef som arbetat i många år gick i pension var det flera olika personer på tjänsten under kort tid, och då tappades rutiner och utvecklingen stannade av. Ekonomirutiner har styrts upp med hjälp av fantastiska och kompetenta medarbetare. Tack vare det så har vi kunnat minska bemanningen inom ekonomi. En stor sak som skett under de här åren är att vi har tagit in kursverksamheten i förbundet. Ekonomiskt så innebar det en stor förändring. Kurs är den klart största ekonomiska verksamheten inom förbundet. Andra saker som skett är att vi har bytt ekonomisystem för flera juridiska personer, bytt kontoplan i Sällskapet, och nu har mer gemensamma och dokumenterade rutiner i de organisationer som vi hanterar. Under din tid på förbundet förändrade covid-19 verksamheten. Hur har det gått ekonomiskt för förbundet att gå igenom flera pandemiår? – Förbundet har klarat sig relativt bra under pandemin. Inom kursverksamheten är en relativt stor del av kostnaderna rörliga »Det har varit spännande, roliga och utvecklande år. Till att börja med var det mycket att sätta sig in i» Vi träffar Martin Karlgren, som har varit ekonomichef på Sveriges Tandläkarförbund sedan 2017. Sedan han började har en hel del förändringar ägt rum. Martin Karlgren Åse Nordgren Ekonom Madeleine Lundberg Ekonomiassistent Spännande och utvecklande år FOTO : KNUT CAPRA PEDERSEN

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 11 EN STARK ÅTERHÄMTNING, förbundets ekonomi 2018–2021 EKONOMISK 2022 PROGNOS 2021 2020 2019 2018 UTVECKLING 5 ÅR Kursintäkter 23 860 000 17 652 408 9 258 312 30 470 984 25 440 212 Övriga intäkter 17 984 000 15 581 344 16 036 100 16 482 470 15 216 048 Summa intäkter 41 844 000 33 233 752 25 294 412 46 953 454 40 656 260 Kostnader 41 663 000 30 114 122 27 267 673 45 389 080 40 384 110 Resultatet avser kurs 181 000 3 119 630 -1 973 261 1 564 374 272 150 FÖRBUNDETS INTÄKTER 2021 FÖRBUNDETS KOSTNADER 2021 Kursavgifter 53% Medlemsintäkter 28% Administrativ service 9% Marknads- föringsavtal 5% Finansiella intäkter 4% Personal- kostnader 47% Övriga externa kostnader 45% Skatt 3%

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 12 vår mediala omvärld? Samma studie visar att allt fler ungdomar vill göra förändringar av sitt utseende, sin kropp och sina tänder. Panelen som modererades av Tandläkarförbundets kanslichef Jenny Måhlgren tog upp frågor som; Vilken betydelse har tänderna och leendet för utseendet? Från vilken ålder ska man kunna ändra färg och form av sina tänder – vilken betydelse och vilka konsekvenser kan det få? Panelsamtalet finns att se på förbundets Youtube kanal. INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA SAMARBETEN Förbundet deltar genom en representant i tre tekniska kommittéer för standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå. Sveriges Tandläkarförbund samarbetar internationellt med World Dental Federation, FDI samt med Council of European Dentists (CED). SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND ÄR EN DEL AV SACO Saco samlar 940 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar Saco för att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle. Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund får du bland annat tillgång till Sacos mötesplatser för chefer och egenföretagare och Sacos inkomstförsäkring. ● orld Oral Health Day (Internationella Munhälsodagen) instiftades 2008 och arrangeras årligen globalt av tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation, FDI. Syftet är att skapa ett gemensamt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, regionalt och nationellt. Förbundet uppmärksammade den Internationella Munhälsodagen den 20 mars bland annat genom en digital forskningspresentation och ett panelsamtal. Sandra Lod Dimenäs, doktorand och leg. tandhygienist vid Göteborgs universitet, presenterade sitt första forskningsresultat från ett beteendevetenskapligt forskningsprojekt om hur man motiverar ungdomar att sköta sin munhygien. I panelsamtalet deltog bland andra Nicole Winitsky, specialisttandläkare på Folktandvården Eastmaninstitutet och första författare till en ny studie som publicerats i Clinical Oral Implants Research där hon bland annat studerat implantats utvecklingar på 16- till 30-åringar. I panelen deltog även Matilda Forsberg, tandhygienist och Anna Persdotter som föreläser om hälsa. En norsk studie visar att de ungdomar som spenderar mer tid på sociala medier upplever mer kroppshets än ungdomar som spenderar mindre tid i sociala medier. Hur mycket påverkas dagens ungdomar av MUNHÄLSODAGEN »Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation. Vår uppgift är att ta tillvara tandläkarnas intressen i just de frågor som rör tandläkaryrket» INTERNATIONELLA 20 MARS VARJE ÅR

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 13 Ett starkt stöd till forskning, etikfrågor och medlemsservice MEDLEMSSTÖD Sveriges Tandläkarförbund erbjuder genom kollegastödsverksamhet och stiftelsen Kamrathjälpen stöd till medlemmar i olika situationer. KOLLEGASTÖD Har du problem, yrkesmässiga eller privata, som påverkar din arbetssituation kan du av en kollega få samtalsstöd via kollegastödsverksamheten. Det kan handla om problem på arbetsplatsen såväl som privata, vilket kan vara skönt att få prata om med någon utomstående som samtidigt lätt kan sätta sig in i din situation som tandläkare. KAMRATHJÄLPEN Om du hamnar i en akut ekonomisk kris har du möjlighet att ansöka om pengar från Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp. Kamrathjälpen har normalt cirka fyra styrelsemöten per år, där ansökningar från medlemmar om ekonomiskt stöd behandlas. FORSKNING Tandläkarförbundet stödjer och samverkar med Svenska Tandläkare-Sällskapet för att främja svensk odontologisk forskning. Medlemmarna kan följa forskningens utveckling i förbundets tidning, på hemsidan och via fortbildningen. Förbundsstyrelsen har uttalat en tydlig fördelning av ansvaret för forskningen mellan Sveriges Tandläkarförbund och Svenska Tandläkare-Sällskapet där förbundet ansvarar för de forskningspolitiska frågorna och Sällskapet för de renodlade forskningsfrågorna. Svenska Tandläkare-Sällskapet arrangerar i år den 58:e Odontologiska Riksstämman med syftet att sprida kunskap och främja utvecklingen på det odontologiska området. Riksstämman 2022 går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg den 16–18 november tillsammans med utställningen Swedental. Temat för Riksstämman 2022 är ”Att möta vår tid!” med fokus på glesbygd, kost och miljö/klimat ur ett hållbarhetsperspektiv. ETISKA FRÅGOR Tandläkarens arbete ska präglas av en hög etisk nivå och Tandläkarförbundet vill därför hålla debatten kring etikfrågorna levande. Det gör förbundet på olika sätt, bland annat genom Etikkommittén. Förbundets medlemmar är underställda Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer. Dessa grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande. Information om de etiska riktlinjerna finns på förbundets webbplats. Under 2022 bidrog Etikkommittén bland annat med analys till förbundets svar på remissen ”Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter.” Etikkommittén kommer på årets Riksstämma arrangera seminariet ”Har vi samma möjlighet till god tandvård i hela landet?”, där glesbygdsproblematik och etisk stress när tandläkaren inte har möjlighet att ge den vård man önskar på grund av resursbrist tas upp. Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse. Från vänster i bild: Urban Alsenmyr, Agneta Karsten, Ulf Bongenhielm, Per Vult von Steyern och Maria von Beetzen. Johanna Holmudd Projektledare för Riksstämman Marie-Louise Ågren Kommunikatör samt ansvarig för kollegastöd Malin Rantzer Utredare Kamrathjälpen

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 14 Jonas Nordvall är chef för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet. Han började 2017 med att leda centraliseringen av kursverksamheten till förbundet. Sen kom covid19 med begränsningar och restriktioner för fysiska möten. Nu är kursverksamheten tillbaka med ett stort utbud av fysiska kurser och några digitala. Kursverksamheten har haft ett naturligt bortfall av kursnämndsledamöter på grund av pensionsavgångar. Innan sommaren började tre nya kursnämndsledamöter. Behövs fler nya? – Allting bygger på att det finns kursnämndsledamöter som kan göra kurser. Vi fyller successivt på med nya ledamöter. Det är inget självspelande piano utan det bygger på att det finns förtroendevalda som gör det här och att vi kan hitta nya när de gamla lägger av. Vad har ni för målsättning för nästa år? – Vi har arbetat med en äldrevårdssatsning i form av en utbildning för undersköterskor inom äldreomsorgen, som pågick under året. Efter en lyckad pilotomgång med förbundets munvårdsombudskurser med Karlstads kommun så har flera kommuner visat intresse för kursen. Planering för fler kurser pågår. Vi upplever att det finns en stor vilja att gå fysiska kurser. De digitala innebär så klart att man inte behöver skicka i väg personalen, vilket arbetsgivarna kan uppskatta. Men vi märker att deltagarna vill åka på kurser, få miljöombyte och träffa kollegor från andra kliniker. Och våra föreläsare föredrar live-momentet, säger Jonas Nordvall. ● v tradition har kursverksamheten haft kursutbud som haft fysisk karaktär. Hur har covid-19 påverkat kursverksamheten och var står ni idag? – När covid-19 bröt ut blev vi tvungna att snabbt ställa om till att delvis kunna genomföra digitala kurser, för att kunna hålla i gång kursverksamheten. Nu är vi tillbaka till fysiska kurser med ett inslag av digitala. Därför att det är i mötet som det bästa lärandet sker för deltagarna, i mötet med föreläsaren och med nyttan av att träffa andra kollegor. Vi märker att vi står fortfarande starka efter dippen. Det finns ett stort engagemang och vilja att fortsätta producera högkvalitativa kurser för branschen, säger Jonas Nordvall, chef för kursverksamheten. Hur har året 2022 varit för kursverksamheten gentemot er prognos? – Kursverksamheten rullar på bättre än den prognos vi hade gjort i början. Vi genomför fler och fler kurser för varje år som går. Vi är inte tillbaka till exakt de nivåer vi hade innan covid-19 men sakta men säkert genomför vi fler kurser. Diplomkurserna för tandläkare som ska specialisera sig eller meritera sig är fortfarande en stor och viktig del av vårt kursutbud, säger Jonas Nordvall. Jonas Nordvall ÅLDER: 55 BOR: Vasastan FAMILJ: Gift med Josefin, två vuxna barn. HJÄRTEFRÅGA: Jobba med utbildningsfrågor och se vikten av att individer hela tiden får lära nytt och inte stagnera. Det har varit en drivkraft de senaste tjugo åren. Det är i mötet med föreläsaren och branschkollegor som det händer Cecilia Karlsson Kursadministratör Elin Valentin Kommunikatör Sofia Ekenberg Kursadministratör

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 15 andläkartidningen har funnits sedan 1909 och ägs av Sveriges Tandläkarförbund. Det är en journalistisk fristående tidning som finns både som papperstidning och i digitala kanaler som webb, nyhetsbrev, i mobilapp och sociala medier. Tandläkartidningen skriver om branschnyheter, material och metoder, politik och forskning samt publicerar vetenskapliga artiklar, alltid på svenska. Vetenskapsredaktörer är Bodil Lund och Andreas Cederlund. TANDLÄKARTIDNINGEN Tandläkartidningen vänder sig till såväl allmäntandläkare som specialister, forskare och universitetslärare, både offentliganställda och tandläkare i egen verksamhet. Varje år publicerar tidningen ett vetenskapligt tema med flera artiklar i samarbete med tandläkartidningarna i de övriga nordiska länderna. Tandläkartidningen utkommer från och med 2023 med 10 nummer per år och utgivningen finansieras huvudsakligen av annonsintäkter. »Under året har redaktionen sett en ökande trafik till webben och sociala medier, och drygt 1 000 personer har nu laddat ner tidningens app» FOTO : KNUT CAPRA PEDERSEN Hilda Zollitsch Chefredaktör - nytt utseende på webben Anna Norberg Reporter och webbredaktör Carina Lööf Frohm Layout, produktionsansvarig Peter Söderlund Reporter Vad har hänt på Tandläkartidningen under 2022? – Under året har redaktionen sett en ökande trafik till webben och sociala medier, och drygt 1 000 personer har nu laddat ner tidningens app. I slutet av september lanserade vi också vår nya webbplats, säger Hilda Zollitsch, chefredaktör. Kristoffer Nylén Layout

TANDLÄKARFÖRBUNDET 2022 16 Vi har samlat alla dina förmåner här Skanna koden, det enda du behöver göra är att öppna kameran med din mobil och öppna länken som dyker upp! VAD FÅR JAG FÖR MITT MEDLEMSKAP? Box 1217, 111 82 Stockholm ● Österlånggatan 43 ● Telefon 08-666 15 00 kansli@tandlakarforbundet.se ● www.tandlakarforbundet.se

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=