Arbetsterapeuten-4-2022

TEMA: NÄRA Den nya äldreomsorgslagen är tänkt att komplettera socialtjänstlagen. Lagförslaget genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och slår fast att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv som stödjer människors funktionsförmåga. Olivia Wigzell ser flera vinster med lagstiftning på området. – Det blir tydligt vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen. En lag kan skapa goda förutsättningar för god kvalitet och ökad likvärdighet. Förhoppningen är också att lagstiftningen kommer att skapa bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Hon poängterar att lagstiftning ger en helt annan långsiktighet än årliga överenskommelser, statsbidrag ochmyndighetsprojekt – och det behövs för att skapa hållbar förändring. Utredningen föreslår även andra författningsändringar, bland annat i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen, för att säkerställa tillgången till god och säker hälso- och sjukvård för personer som är inskrivna i den kommunala primärvården. Förslagen berör arbetsterapeuter på många olika sätt, och kommer med stor sannolikhet kräva att det anställs fler arbetsterapeuter inom äldreomsorgen. Den kanske största förändringen för professionen jämfört med i dag handlar omhur hälso- och sjukvårdskompetensen ska stärkas i kommunerna. – Professionen kommer att påverkas mycket eftersom utredningen föreslår att det införs ett lagreglerat krav på att man ska ha en ansvarig för rehabilitering i samtliga kommuner – och i dag finns det endast i cirka 90 kommuner. Förslaget innebär att dagens lagreglerade krav på Mas kommer att försvinna, och därmed även Mar. Utredningen konstaterar att förutsättningar för Mas och Mar (i de kommuner som infört funktionen) ser väldigt olika ut runt om i landet, där vissa verkar på huvudmannanivå, andra på vårdgivarnivå. Därtill är det en diskrepans mellan ansvar och befogenheter, för att exempelvis påverka bemanning. För att förstärka hälso- och sjukvårdskompetensen föreslår utredningen i stället en ny ledningsstruktur. Den ska tydliggöra både vårdgivarens och huvudmannens ansvar för en god och säker vård. På vårdgivarnivå handlar det om att säkerställa att det i ledningen finns kompetens inom omvårdnad och rehabilitering. Det innebär att om verksamhetschefen inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet inom rehabilitering och hjälpmedel, så ska det tillsättas en kvalitetsansvarig för rehabilitering som 18 Utredningen hade ett tvådelat uppdrag. Ena delen handlade om att lämna förslag på en äldreomsorgslag. Den andra om att överväga och vid behov lämna lagförslag som stärker den medicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården. Ny äldreomsorgslag Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen. Den ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt skapa förutsättningar för en nationellt mer likvärdigt god kvalitet. k Mål: Förebyggande perspektiv, hälsofrämjande, stödja funktionsförmåga och vara tillgänglig. k Exempel på områden som regleras: samordning, individanpassning, informationskrav, kontinuitet, trygghet och säkerhet, individuell planering, Utredningen om en äldreomsorgslag – i korthet Läs rapporten på: bit.ly/SOU2022-41

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=