Arbetsterapeuten-4-2022

ska vara antingen arbetsterapeut eller fysioterapeut. Motsvarande gäller omvårdnad. – Kvalitetsansvarig för rehabilitering ska stå för att man arbetar enligt bästa tillgängliga kunskap, att det finns bra rutiner, handledning och verksamhetsutveckling. Vi har sett att det finns en otrolig potential att göra mer på det här området. Värt att notera i sammanhanget är att det varierar på vilken nivå i organisationen kommunerna har placerat verksamhetscheferna. I en del kommuner ligger verksamhetschefsansvaret på enhetsnivå (exempelvis ett särskilt boende), medan det i andra kommuner är placerat högre upp i organisationen. Det innebär att kvalitetsansvariga för rehabilitering organisatoriskt kan komma att hamna på olika nivåer runt om i landet. Även privata vårdgivare ska ha en kvalitetsansvarig för rehabilitering. Beroende på de lokala förutsättningarna ska rollen som kvalitetsansvarig kunna kombineras med andra ledningsuppgifter eller kliniskt arbete. På huvudmannanivå ska det finnas en ledningsansvarig för primärvården. Hen ska ha i uppgift att leda det strategiska arbetet med att planera, organisera och utveckla kommunens primärvård. Ledningsansvarig ska också samordna kommunens primärvård med socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård. Utredningen föreslår att det ska vara läkare eller sjuksköterska, eftersom de professionerna har systemkunskap omhälso- och sjukvården i sina utbildningar. – Utredningen har mött många synpunkter på vem som kan vara ledningsansvarig. Det är allt från ”bara läkare”, ”bara sjuksköterskor” till att det kan vara alla legitimerade sjukvårdsprofessioner, men även att det inte ska anges utan enbart vara en funktion. Jag tror att det kommer att komma in många synpunkter (i remissvaren, reds anm) från professionshåll om vem som är lämpad. Olivia Wigzell är noga med att den ledningsansvariga inte ska agera enbart utifrån sin egen profession utan även självklart inkludera rehabilitering, hjälpmedel och förebyggande insatser. – Den ledningsansvarige för primärvården ska så klart samråda med dem som stöttar verksamhetscheferna i vårdgivaransvaret. Det är givet att man utgör en större professionell skara, där man kan koppla ihop huvudmannaansvar och vårdgivaransvar. Hon fortsätter: –Man kommer att behöva knyta de kvalitetsansvariga funktionerna till sig för att till exempel utarbeta den gemensamma planen för primärvården, somvi föreslår att kommunen och regionen ska ta fram i samverkan – och för att kunna återrapportera till socialnämnden i den årliga rapporten. Exakt hur samarbetet ska se ut har utredningen inte tittat närmare på, men Olivia Wigzell utesluter inte att kommunerna kan behöva se över hur de till exempel organiserar vårdgivaransvaret. Att förebyggande och rehabilitering ska genomsyra äldreomsorgen syns på flera sätt i utredningens förslag. En nyhet är att den som behöver insatser från ”Utredningen föreslår att det införs ett lagreglerat krav på att man ska ha en ansvarig för rehabilitering i samtliga kommuner.” OLIVIA WIGZELL Socialstyrelsens generaldirektör FOTO: SOCIALSTYRELSEN 19 anhörigstöd, ledarskap, personal och uppföljning. k N ationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen: Ska förtydliga och konkretisera uppdraget genom nationella delmål och bestämmelser för genomförande. Arbetas fram i bred samverkan med professionerna och kommunerna. Stärkt medicinsk kompetens Utredningen lämnar förslag på både huvudmanna- och vårdgivarnivå för att stärka kommunernas medicinska kompetens. Huvudmannanivå k Ledningsansvarig för kommunens primärvård, ska vara läkare eller sjuksköterska. k N y medicinsk ledningsfunktion i regionen. Vårdgivarnivå k S amma krav oavsett driftsform. k V erksamhetschefen ska utse en kvalitetsansvarig för omvårdnad respektive för rehabilitering, för att fullgöra ledningsuppgifter inom respektive kompetensområde. kk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=