Arsredovisning_RegionOrebrolan_2021

ÅRSREDOVISNING 2021

Innehåll 4 Förord 5 Sammanfattning 8 Vision och värdegrund 10 Förvaltningsberättelse 12 Översikt över verksamhetens utveckling 13 Region Örebro läns koncern 16 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 22 Händelser av väsentlig betydelse 34 Styrning och uppföljning av Region Örebro läns koncerns verksamhet 36 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 45 Balanskravsutredning 46 Väsentliga personalförhållanden 54 Förväntad utveckling 56 Ekonomisk redovisning 78 Nämndernas verksamhetsberättelser 104 Redovisning av effektmål och strategier 126 Region Örebro läns majoritetsägda bolag 128 Godkännande av årsredovisningen 130 Revisionsberättelse 132 Ordlista 3

4 4 FÖRORD Förord Under år 2021 har coronapandemin och sjukdomen covid-19 haft fortsatt påverkan på människors, företags och organisationers vardag över hela världen. Pandemin har medfört begränsningar inom många områden och den har påverkat de sociala och ekonomiska förutsättningarna. Region Örebro län är en samhällsbärande organisation vars verksamheter tillsammans med bland annat kommuner och myndigheter utgör basen i välfärden. Samarbete och samverkan har varit avgörande för att skapa ett fungerade samhälle med basala funktioner under svåra förutsättningar. Under pandemin har samhällssektorernas ömsesidiga beroende varit mycket tydligt. Region Örebro läns verksamheter har succesivt kunnat övergå från mer eller mindre direkt pandemihantering till en något mer normal verksamhetsdrift även om det har krävts en fortsatt beredskap för snabba förändringar i smittspridningsläge, sjukdomsutveckling samt införda och borttagna restriktioner. Testning och vaccination mot covid-19 har skalats upp under hela 2021. Under hösten 2021 presenterades en utvärdering av Region Örebro läns hantering av pandemin. Även om resultatet av utvärderingen visade att det har funnits förbättringsområden så kan utvärderingen summeras som att Region Örebro län hanterat pandemin tillfredställande. Samtliga verksamheter har fortsatt att visa den handlingskraft och omställningsförmåga som pandemin krävt. I inledningen av år 2022 prövas åter vårt samhälle med ett mycket oroligt geopolitiskt läge där Ryssland invaderat Ukraina med krigsföring. Europa och världen prövas i sin solidaritet. I nuläget beräknas över fyra miljoner ukrainare ha flytt landet och ännu fler beräknas vara på flykt inom Ukraina. Sverige och vårt län kommer att få möjlighet att ta emot många flyktingar. Region Örebro läns verksamheter har en viktig roll att spela för att på ett bra sätt erbjuda flyktingar skydd och trygghet. Region Örebro läns verksamheter arbetar också med säkerhets- och beredskapsplanering i förhållande till den geopolitiska lägesbild som ansvariga myndigheter ger. Pandemin har fortsatt att påverka möjligheterna att klara fullmäktiges uppställda mål för 2021 fullt ut. Region Örebro län visar upp ett starkt ekonomiskt resultat. Årets resultat uppgår till 926 miljoner kronor jämfört med 530 miljoner 2020. Det justerade balanskravsresultatet uppgår till 697 miljoner kronor jämfört med 462 miljoner 2020. Justeringarna avser reavinster, orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkningen av pensionsskulden. Även om verksamheterna som helhet redovisar ett förbättrat ekonomiskt resultat så har ett antal nämnder fortsatt underskott. Arbetet med handlingsplaner för att nå en budget i balans kommer att fortsätta under år 2022. En förutsättning för att över tid kunna erbjuda våra invånare verksamheter av hög kvalitet som svarar mot behov och förväntningar är en stark ekonomi. Vår målsättning inför framtiden är att behålla en ekonomisk styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet. Andreas Svahn Rickard Simonsson Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör

5 SAMMANFATTNING Sammanfattning År 2021 har varit ett speciellt år som på många sätt har liknat år 2020. Alla verksamheter inom Region Örebro läns koncern har påverkats på något sätt, mer eller mindre, av pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Region Örebro läns koncern har med ändrade förutsättningar fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län. Arbetet har utvecklats ytterligare för en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, kultur, kollektivtrafik, samhällsbyggnad och digitalisering. Inom vissa områden har dock utvecklingsarbeten fått stå tillbaka på grund av pandemin. Samverkan och intressebevakning har fortsatt på alla nivåer – lokalt, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt – och med många olika aktörer. Samverkan har i många fall förstärkts med anledning av pandemin. Region Örebro läns verksamheter har samtidigt fortsatt det dagliga arbetet för att uppfylla visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” med stöd av den nya värdegrunden med värdeorden ”samarbete, utveckling och professionalism”. Pandemin med coronaviruset och covid-19 Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt haft påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro län och i samhället nationellt och globalt. Sjukvården inom Region Örebro län var hårt belastad av pandemins andra våg i början av året och den tredje vågen senare under våren. Det högsta antalet inlagda patienter med covid-19 var den 13 mars när 83 patienter var inlagda varav 20 på intensivvårdsavdelning. Under sommaren sjönk antalet smittade och inlagda patienter återigen. Under hösten har antalet smittade varit högt medan antalet inlagda patienter med covid-19 var lägre än hösten 2020. Provtagningen har fortsatt att löpande skalas upp under hela pandemin. Under våren infördes självprovtagning utan tidbokning när lådor med testkit placerades vid alla länets vårdcentraler. Parallellt har vaccinationen mot covid-19 pågått. Vid årets slut hade över 85 procent av länets invånare vaccinerats två gånger och 35 procent hade fått en tredje dos. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på ett eller annat sätt och i olika hög grad: • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft ett region- överskridande samarbete för att klara den IVA-relaterade covid-19-vården i landet och både tagit emot och skickat covid-19-patienter från/till andra regioner för vård. Region Örebro län har klarat av den akuta vården väl under pandemin. Det finns dock utmaningar med att ta igen den planerade specialistvård som inte kunnat genomföras under år 2020 och 2021, främst har tillgäng- ligheten till operationer påverkats negativt. En särskild organisation för vaccination mot covid-19 bildades under hösten 2020 och den leds av tidigare medarbetare som återvänt från pensionen. Fem stora vaccinationsmottag- ningar öppnade i början av året. • Forsknings- och utbildningsuppdraget har kunnat fortgå trots att sjukvården har varit hårt belastad, om än med en lägre aktivitetsgrad. Studenter har kunnat genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen. Ett flertal studier om covid-19 eller coronaviruset har startat och slutförts. • Folktandvården har erbjudit vård för samtliga patienter under iakttagande av smittskyddsrestriktioner och hygienkrav. Det är dock fortfarande mycket svårt att fylla Folktandvårdens tidböcker. Det är många återbud och sjukfrånvaron bland personalen är förhöjd. • Regionkansliet har fortsatt ansvarat för den regionala ledningen av arbetet med pandemin. Regionkansliets staber har också gett stöd till Region Örebro läns verk- samheter inom sina respektive ansvarsområden. • Regionservice har vidtagit en mängd åtgärder för att ge stöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och övriga förvaltningar, bland annat genom ökad vårdnära service. • Resandet inom kollektivtrafiken har sammantaget legat på en låg nivå. En successiv återhämtning har skett från och med april. I samband med att alla restriktioner och rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken togs bort i september skedde en påtaglig resandeökning. Serviceresor har återgått till samplanering av resor från sommaren och antalet resor har ökat. • Inom regional tillväxt togs en rad åtgärder fram år 2020 som har haft fortsatt verkan år 2021 för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad inom energi och klimat samt samordning inom välfärd och folkhälsa. Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor har haft en del av undervisningen på distans. • Inom kulturen har begränsningar för antalet personer i publik, besökare och deltagare inneburit att en stor del av den utåtriktade kulturverksamheten har tvingats ställa in, genomföras digitalt, utomhus eller i mycket liten skala. Kulturnämnden har fördelat regionala pandemi- stöd med särskilt fokus på det fria kulturlivet under år 2020 och 2021. • Företagshälsovård samt tolk- och översättarservice erbjuder tjänster på distans för båda verksamheterna. • En positiv effekt av pandemin är att inställningen och möjligheten till digitala möten och digitala besök har utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare. • En annan positiv effekt är hur snabbt och bra verksam- heterna har ställt om för att lösa den unika situationen som uppstått med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter.

6 SAMMANFATTNING Händelser under året Region Örebro läns verksamheter har fortsatt under året, på ett eller annat sätt, varit påverkade av pandemin och har omprioriterat verksamhet i olika hög grad. Nedan redovisas ett antal händelser och aktiviteter som har inträffat och pågått under året. Trots pandemin har flera stora satsningar genomförts under år 2021. • Resultaten från den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att invånarnas för- troende för hälso- och sjukvården har ökat under pande- min och är fortsatt stort såväl i riket som i Örebro län. • Nationella patientenkäter visar goda resultat. Enkäten avseende vårdcentraler har inte nått samma nivå som år 2019 men är bättre än både år 2017 och 2015. Inom sjukhusvården har resultatet förbättrats jämfört med föregående undersökning som gjordes 2018. • Verksamheter har flyttat in i det nybyggda H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro. • Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett förstärks med läkarkompetens för akuta ortopediska och kirurgiska besvär även nattetid från och med måndag 17 januari 2022. • En reviderad plan för att öppna förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett har godkänts. • Omorganisation pågår inom Hälso- och sjukvårdsförvalt- ningen. Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en ny organisation inom de två nybildade områdena, Område nära vård och Område specialiserad vård. • En regional life science-strategi samt en ny utbildnings- strategi som båda sträcker sig fram till år 2030 har beslutats för Region Örebro län. • Folktandvårdens digitala mottagning har implementerats. • Ny servicewebb, vårdgivarwebb och regional utvecklings- webb har lanserats. • Det reviderade programmet för hållbar utveckling har börjat implementeras och aktiviteter har genomförts i linje med programmet. • Program för digitalisering inom Region Örebro län har beslutats. • Den allmänna kollektivtrafiken återstartade under hösten och resandet ökade mer än prognostiserat och betalnings- moralen höjdes också rejält. • Sträckan Hallsberg–Örebro har utsetts till elvägspilot av Trafikverket. • Serviceresor har lanserat och marknadsfört en ny boknings- tjänst via app och webb som komplement till att ringa beställningscentralen. • Projekt inom näringslivsutveckling pågår kring viktiga utvecklingsområden för länet. • Gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet har lanserats. • Inom området välfärd och folkhälsa har en uppföljning gjorts avseende hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. • Ett energi- och klimatråd har startat i länet och det drivs tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län. • Arbete har pågått för ett jämställt och jämlikt kulturliv, ett viktigt fokus i länets kulturplan. • Regionhälsan har fortsatt arbetet med att utveckla och komplettera digitalt tjänsteutbud. • Tolk- och översättarservice har ökat antalet tolkningar som sker på distans med ljud och bild. God ekonomisk hushållning Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Mot bakgrund av måluppfyllelsen, strategier, uppdrag och aktiviteter som har genomförts inom perspektiven, samt den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning. Region Örebro län uppfyller mål och strategier Pandemin har påverkat måluppfyllelsen för flera effektmål och status av indikatorerna negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin. Effektmålen är dock långsiktiga och ett kontinuerligt arbete är nödvändigt för att de ska uppnås fullt ut. När pandemin är över kommer förutsättningarna för verksamheterna att förändras och resurser allokeras om. Mot bakgrund av nuvarande förutsättningar bedöms därför måluppfyllelsen vara god, trots att en viss nedgång i måluppfyllelse kan noteras. Sammantaget har 91 procent av målen en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Av elva mål är det ett mål som inte har uppfyllts. Målet att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård har en negativ avvikelse från målnivån och målet har inte uppfyllts. Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete har pågått, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin. Region Örebro läns majoritetsägda bolag bedöms ha uppfyllt mål, inriktning och ekonomiska resultat enligt bolagspolicy och ägardirektiv. Ett starkt ekonomiskt resultat Region Örebro län visar upp ett starkt ekonomiskt resultat när året summeras i bokslutet för 2021. Det justerade balanskravsresultatet uppgår till 697 miljoner kronor, vilket är 235 miljoner kronor högre än föregående år och 597 miljoner kronor mer än budgeterat. År 2020 var budgetavvikelsen 362 miljoner kronor. Justeringarna avser reavinster, orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkningen

7 SAMMANFATTNING av pensionsskulden. Om man lägger till justeringarna är resultatet 926 miljoner kronor jämfört med 530 miljoner kronor föregående år. År 2021 påverkades Region Örebro läns verksamheter kraftigt av pandemin i form av en väldigt hög belastning inom bland annat vård, vaccination och testning. Men pandemins följder avspeglar sig också tydligt i verksamheternas ekonomiska resultat. Tre av nämnderna visar större underskott. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -106 miljoner kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden visar en avvikelse med -69 miljoner kronor och folktandvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till -14 miljoner kronor. Inom hälso- och sjukvården beräknas årets kostnader för testning, vaccination och andra covid-19-relaterade aktiviteter uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Vidare uppgick förlorade biljettintäkter inom kollektivtrafiken och uteblivna patientavgifter inom Folktandvården till drygt 100 miljoner kronor. Men flera nämnder redovisar samtidigt positiva resultat år 2021, och de största överskotten återfinns hos regionstyrelsen (63 miljoner kronor) och servicenämnden (33 miljoner kronor). Regionstyrelsens finansförvaltning ger även den ett överskott (287 miljoner kronor), exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar om 539 miljoner kronor. Överskottet avser främst skatteintäkter, som för helåret 2021 blev högre än vad som budgeterats. Detta beror på att löneinkomsterna ökade mer detta år än vad som tidigare förutspåtts av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har ökat med 94 årsarbetare, från 10 389 till 10 483 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 175 årsarbetare. Ökningen är framför allt i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Sjukfrånvaron är 6,13 procent år 2021, varav korttidssjukfrånvaron är 2,68 procent och långtidssjukfrånvaron är 3,45 procent. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med året innan som redovisade 6,5 procent. Det är till största delen korttidsfrånvaron som står för minskningen. År 2019 var den totala sjukfrånvaron 5,04 procent och pandemin som pågått i två år har inneburit en ökad sjukfrånvaro på drygt en procent. Region Örebro läns sätt att arbeta och agera som arbetsgivare har påverkats och utmanats med anledning av pandemin. Stora insatser har genomförts av medarbetare och chefer för att kunna klara av arbetssituationen i en ansträngd arbetsmiljö. Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas och trivs i organisationen. Det är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen i Region Örebro län. Utvecklingsarbete och flera aktiviteter pågår för kompetensförsörjningen och för att uppnå målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av medarbetarenkäten visar ett gott resultat. Det index som mäter hållbart medarbetarengagemang är detsamma som vid mätningen 2018, HME är 77. Förväntad utveckling Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar för 2023–2024 innehåller generella uppräkningar av ramar med bedömd pris- och löneutveckling till nämnderna och särskilda prioriteringar om 50 miljoner kronor. Bedömningen nu är att konjunkturen fortsatt kommer att stärkas i Sverige. Skatteunderlaget förväntas öka kraftigt både under 2022 och 2023 och prognosen för skatteintäkterna är i februari 214 miljoner kronor högre än beslutad budget för 2022. Inom Region Örebro län har de nämnder som redovisar ekonomiska underskott beslutade handlingsplaner för att skapa en ekonomi i balans. Den ekonomiska kalkylen framåt förutsätter att dessa handlingsplaner ger effekt. Sammanfattning från nämndernas verksamhetsberättelser Årsredovisningen innehåller en sammanfattande redovisning från nämndernas verksamhetsberättelser 2021. Redovisningen innehåller: • Väsentliga händelser. • Nämndens effektmål, sammanställning av måluppfyllelse. • Ekonomi med resultaträkning, sammanfattande analys och vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans. • Produktions- och nyckeltal. • HR-statistik med antal årsarbetare och sjukfrånvaro. • Framtida utmaningar. Regional ledning med anledning av situationen i Ukraina Med anledning av situationen i Ukraina, med väpnad konflikt från Ryssland, har regiondirektören den 24 februari 2022 fattat beslut om att aktivera Regional ledning. Uppdraget är att analysera hur den pågående krisen kan påverka Region Örebro län och sedan biträda organisationen med samordning med mera i syfte att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

8 VISION OCH VÄRDEGRUND Vision och värdegrund VISION är Region Örebro läns vision. Visionen uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppgifter som ryms inom Region Örebro län. Vi drar oss mot målet, men det är alltid en bit kvar och mer som kan göras. Region Örebro läns vision: ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” VISIONENS SAMMANFATTANDE BETYDELSE Region Örebro län bidrar till morgondagens utveckling – för våra invånare, för oss själva och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja våra individuella styrkor i vårt gemensamma arbete gör vi nytta och formar ett välmående län. När vi styr mot samma mål bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

9 VISION OCH VÄRDEGRUND VÄRDEGRUND En ny gemensam värdegrund har beslutats under året vilket ger förbättrade möjligheter att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som ska leda i riktningen mot visionen – Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Med stöd i värdegrunden kan en god arbetsplats erbjudas för medarbetarna, en effektiv verksamhet och ett bättre liv för länets invånare. Implementeringen av värdegrunden utgör en viktig del i arbetet med att förbättra styrningen och ledningen av Region Örebro läns verksamheter. Värdegrunden ska ligga till grund för ett kontinuerligt arbete med att vara en värderingsdriven organisation. Region Örebro läns nya värdegrund: • Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv. • Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus. • Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

Förvaltningsberättelse

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Region Örebro läns verksamhet det gångna året. Den visar den samlade verksamheten, oberoende av hur den är organiserad. Region Örebro läns koncern innefattar Region Örebro län med regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder med dess verksamheter. I koncernen ingår även helägda bolag och samägda bolag där regionorganisationen äger mer än 20 procent av aktierna och bolagens balansomslutning uppgår till en väsentlig del av regionens skatteintäkter och generella bidrag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt, kapitel Region Örebro läns koncern, framgår vilka bolag som ingår i koncernen. Flerårsjämförelser och övergripande analyser i förvaltningsberättelsen utgår från koncernperspektivet. Eftersom regionorganisationen utför den övervägande delen av koncernens verksamhet är analyser av händelser, resultat och måluppfyllelse i huvudsak fokuserad på Region Örebro län. Där bolagen utgör en väsentlig del av verksamheten beskrivs dessa mer ingående, till exempel för investeringar.

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING Region Örebro läns koncern redovisade ett resultat på 959 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021. I tabellen lämnas en översikt över verksamhetens ekonomiska utveckling. Koncernens resultat har fortsatt förstärkts jämfört med tidigare år. Konjunkturutvecklingen som vid inledningen av året var osäker förstärktes under året. Svensk BNP växte med 4,9 procent och lönesumman som ligger till grund för skatteunderlagstillväxten ökade också avsevärt. Det innebar att skatteintäkterna för året ökade vid varje nytt prognostillfälle. Därtill har Region Örebro län erhållit stora specialdestinerade Region Örebro läns koncern 2021 2020 2019 2018 2017 Verksamhetens intäkter, mnkr 3 737 3 490 2 962 2 807 2 322 Verksamhetens kostnader, mnkr -14 198 -13 178 -12 610 -12 011 -11 296 Totala intäkter, omsättning, mnkr 15 284 13 967 13 391 12 290 11 590 Totala kostnader, mnkr -14 325 -13 407 -12 913 -12 133 -11 438 Årets resultat, mnkr 959 560 478 157 152 Eget kapital, mnkr 4 358 3 411 2 854 2 361 2 206 Balansomslutning, mnkr 16 096 13 996 11 843 9 736 8 769 Soliditet, % 27 24 24 24 25 Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, % -3 -11 -19 -29 -37 Investeringar (netto), mnkr 1 171 1 140 1 720 1 601 933 Självfinansieringsgrad, ggr 2,5 1,4 0,5 0,6 0,9 Långfristig låneskuld, mnkr 3 335 3 211 2 359 911 727 Antal årsarbetare per 31 december (motsvarande ägd andel i bolagen) 11 042 10 910 10 598 10 276 9 938 Investeringar per invånare, kr 3 817 3 731 5 643 5 297 3 121 Region Örebro län 2021 2020 2019 2018 2017 Antal invånare 306 792 305 940 304 805 302 252 298 907 Regionskattesats, kr 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 Verksamhetens intäkter, mnkr 3 598 3 128 2 601 2 467 2 236 Verksamhetens kostnader, mnkr -13 660 -12 863 -12 276 -11 704 -11 240 Totala intäkter, omsättning, mnkr 15 150 13 610 13 033 11 966 11 522 Totala kostnader, mnkr 14 224 -13 080 -12 566 -11 816 -11 372 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 10 835 10 182 9 788 9 387 9 101 Årets resultat, mnkr 926 530 467 -22 150 Årets resultat efter balanskravsjusteringar, mnkr 697 462 63 150 150 Eget kapital, mnkr 4 218 3 292 2 762 2 295 2 118 Balansomslutning, mnkr 14 366 12 585 10 677 9 017 8 261 Soliditet, % 29 26 26 25 26 Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, % -5 -13 -22 -32 -40 Investeringar (netto), mnkr 879 841 1 249 1 423 894 Självfinansieringsgrad, ggr 2,5 1,7 0,8 0,6 0,9 Långfristig låneskuld, mnkr 1 750 1 917 1 280 246 255 Antal årsarbetare per 31 december 10 438 10 389 10 216 9 954 9 872 statsbidrag för testning och vaccinationer relaterat till covid-19 som har förstärkt resultatet. Effekterna av en positiv utveckling på börsen innebar också betydande finansiella intäkter. Koncernens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser har förbättrats kraftigt under perioden, från -37 till -3. Förklaringen är positiva resultat under hela perioden, uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög självfinansieringsgrad.

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE REGION ÖREBRO LÄNS KONCERN DEN POLITISKA ORGANISATIONEN Regionfullmäktige är Region Örebro läns högsta politiska organ med direktvalda ledamöter som representerar länets invånare. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller andra ärenden av större vikt för Region Örebro län. Detta innebär bland annat att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, att fastställa budget och skattesats, att besluta om den politiska organisationen och att fastställa reglementen för Region Örebro läns nämnder. Patientnämnden är underställd regionfullmäktige och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Regionfullmäktige väljer en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag till val av bland annat styrelse, nämnder och andra politiska organ. Den övergripande arbetsuppgiften för revisionen är att granska om verksamheten följer regionfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är också att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Regionstyrelsen är högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten. Regionstyrelsen har initiativrätt och samordningsansvar för att ta fram styrande dokument, till exempel vision, policys och program. Regionstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vid utövandet av uppsiktsplikten får regionstyrelsen fatta beslut om uppdrag till nämnderna att redovisa hur nämnderna avser göra för att hålla budget och nå mål beslutade av fullmäktige. Regionstyrelsen har också i uppdrag att besluta i ärenden som berör flera nämnders ansvarsområden. Undantag från detta är att servicenämnden har i uppdrag att fatta beslut i upphandlingsärenden, som berör flera nämnders ansvarsområden. Om ärendet är av principiell betydelse är det dock regionstyrelsen som ska fatta beslut. Inom regionstyrelsen finns ett arbetsutskott. Styrelsen kan uppdra åt utskottet att bereda frågor liksom att uppdra till utskottet att fatta beslut i enskilda ärenden eller i typer av ärenden. Till regionstyrelsen som rådgivande organ finns funktionshindersråd, etikråd och pensionärsråd. Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling i enlighet med separat överenskommelse och reglemente. I Region Örebro läns politiska organisation ingår även nämnderna hälso- och sjukvårdsnämnd, forsknings- och utbildningsnämnd, folktandvårdsnämnd, servicenämnd, samhällsbyggnadsnämnd, regional tillväxtnämnd och kulturnämnd. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer Region Örebro läns samlade verksamhet bedrivs i regionorganisationens nämnds- och förvaltningsorganisation och i Region Örebro läns förvaltnings AB:s koncern samt i ytterligare sex delägda aktiebolag. Dessa bedrivs fortsatt nedan. Region Örebro län anlitar privata utförare inom primärvård, öppenvård somatisk vård samt trafik.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE JURIDISKA PERSONER Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, inflytande som ägare och finansiär för ett antal bolag, stiftelser och andra juridiska personer. Bolagens verksamhet varierar i stor utsträckning. Bolagen har bildats vid olika tidpunkter och under olika förutsättningar. Även styrningen av bolagen har formulerats och beslutats vid skilda tidpunkter och är resultat av de förutsättningar och intressen som var giltiga vid de skilda beslutstillfällena. Skälen till att bedriva viss verksamhet i bolagsform har i huvuddelen av fallen varit att verksamheten bedrivs tillsammans med en eller flera andra organisationer. Ägarandelar framgår av organisationsschemat ovan. Under 2021 har Region Örebro läns förvaltnings AB förvärvat ytterligare 7,8 procent av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB från Karlskoga kommun. Ägarandelen uppgår därmed till 28,8 procent. Därutöver har inga ägarförändringar skett under året. Regiondirektören ansvarar för att den verksamhet som organiseras i annan juridisk form än förvaltning knyts till Region Örebro läns övriga verksamhetsorganisation. Region Örebro län är även engagerat genom ägarandelar eller driftbidrag eller genom styrelserepresentation i följande juridiska personer: • Finsamförbunden i Örebro län • Gammelkroppa Skogsskola • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg • Kommuninvest ekonomisk förening • Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) • LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen) • Stiftelsen Activa • Stiftelsen Bergslagsgårdar • Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering • Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond • Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum • Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitets- sjukhuset Örebro • Stiftelsen för stöd till kulturellt verksamma personer i Örebro • Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka • Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg • Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla • Stiftelsen Örebro läns museum • Varuförsörjningsnämnd som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta inom de tilldelade ekonomiska ramarna. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige. Det finns tre beredningar som är beredningsorgan till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten. Det är beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, beredning för närsjukvård samt beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård. Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för invånare och andra aktörer. För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna finns ett regionalt samverkansråd. Under mandatperioden 2019–2022 är mandatfördelningen i regionfullmäktige denna:

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETSORGANISATION Regiondirektören är verksamhetsorganisationens högsta tjänsteperson, direkt underställd regionstyrelsen. Regiondirektörens uppdrag är att ansvara för att korrekta, relevanta och fullständiga underlag finns tillgängliga inför politiska beslut, att omsätta de politiska besluten i handling och att leda och utveckla verksamheten mot de mål som ställts upp i strategiska dokument och verksamhetsplaner. Vidare ska regiondirektören hålla samman organisationen som en helhet och bära det övergripande verksamhetsansvaret samt företräda regionorganisationen i samverkan med andra såväl lokalt och regionalt som nationellt. Till sitt stöd har regiondirektören ett regionkansli med olika kompetensområden samt förvaltningarnas ledningar. Regionkansliets uppdrag är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören samt förvaltningarna. Vid regionkansliet finns kompetensområden inom hållbar utveckling, administration, juridik, säkerhet, planering, ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och beredning och uppdrag för hälso- och sjukvård. Verksamhetsorganisationen rymmer förvaltningarna Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, Folktandvård, Regional utveckling, Företagshälsa och tolkförmedling samt Regionservice. Förvaltningarna leds var och en av en förvaltningschef som rapporterar till regiondirektören. Patientnämndens kansli lyder under regiondirektören. PRIVATA UTFÖRARE Inom hälso- och sjukvård finns för närvarande avtal med fyra privata vårdcentraler i länet inom Hälsoval, vårdvalssystemet i primärvård. Det är Haga och Vivalla vårdcentraler i Örebro, Lekebergs vårdcentral samt Pålsboda vårdcentral. Dessa bedriver sin verksamhet utifrån samma krav och till motsvarande ersättning som de egendrivna vårdcentralerna. Region Örebro län har ett vårdavtal med Capio Läkargruppen AB inom den specialiserade öppenvården som gäller till och med 31 mars 2022. Ett nytt avtal för specialiserad öppenvård upphandlades med Capio läkargruppen under året. För att säkra tillgången till mammografiundersökningar, och granskning av röntgenbilder, är dessa tjänster upphandlade 2018 från tre företag. Mammografiverksamheten bedrivs i regionens lokaler med befintlig apparatur av Unilabs AB. Distansgranskning av röntgenbilder utförs av Direct Diagnostic Alliance (planerade granskningar) och European Telemedicine Clinic S.L. (jourgranskningar). Region Örebro län har vårdavtal med Örebro rehabcentrum och Wasarehab AB gällande fysioterapi. Region Örebro län har samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning med 11 privata läkare som verkar inom olika specialiteter. Samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi finns med 26 sjukgymnaster/ fysioterapeuter. Individuell psykoterapibehandling (under vissa förutsättningar) omfattas av LOV psykoterapi, Lagen om valfrihetssystem där utförare som uppfyller kraven har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns det 20 privata mottagningar med sammanlagt 27 utförare inom LOV systemet. Region Örebro län har också två vårdavtal avseende lymfterapeutiska tjänster, sex upphandlade avtal med naprapater och ett vårdavtal gällande individuella terapeutiska behandlingar i norra länsdelen. Inom kollektivtrafikområdet har Region Örebro län upphandlade tjänster avseende allmän busstrafik med tre privata entreprenörer förutom det egna intressebolaget Svelandstrafiken. Dessa står för cirka 40 procent av omsättningen. Avseende serviceresor finns upphandlade avtal med åtta privata utförare. Tågtrafiken utförs helt av offentligägda bolag.

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING OMVÄRLDSANALYS Region Örebro län har reviderat förra årets omvärldsrapport och sammanställt Omvärldsrapport 2022. Omvärldsrapporten skapar en samlad bild och en ökad medvetenhet om hur förändringar i omvärlden påverkar förutsättningarna för Region Örebro läns verksamheter. Målet är att skapa ökad handlingsberedskap, framförhållning och bättre beslutsunderlag. Omvärldsförändringar i spåren av pandemin står i centrum även i årets omvärldsrapport. Efter närmare två år med pandemin har dess närvaro blivit något av en vardaglig verklighet och de bredare utvecklingslinjerna i dess spår syns nu tydligare. Mycket talar för att den akuta fasen är över men oavsett hur den framtida utvecklingen ser ut kommer ringar på vattnet att skapas för lång tid framöver. Organisationer har successivt börjat låsa in sig i ”det nya läget” genom omfördelning av resurser, nya arbetssätt och investeringar. Därtill har människor etablerat nya beteenden och behov. Gradvis tonar en ny normalitet fram som det gäller att vara vaksam på, få grepp om och agera på för att vara relevant även framöver. Megatrenderna är normalt det mest säkra att luta sig mot i en osäker värld. Detta är krafter med lång tidshorisont med påverkan på allt och alla, överallt. Kraften i pandemin illustreras genom att den satt avtryck även i megatrenderna. Megatrenderna är: • Globalisering • Demografiska förändringar • Urbanisering • Digitalisering och teknisk utveckling • Hållbarhetsfokus Nedan beskrivs megatrenderna och omvärldsanalys avseende ekonomi. Globalisering Pandemin har fått globaliseringen att stanna upp, och även backa under pandemin. En förflyttning från globalt till lokalt inom det privata, politiska och kommersiella har initierats. Gränser har stängts, tjänsteresor ersätts med distansmöten och internationella samarbeten har ifrågasatts. Självförsörjningsgrad och så kallad strategisk autonomi har hamnat i fokus. Pandemin har åskådliggjort att allt är sammanflätat och de senaste två åren har på många sätt visat hur samhällen klarar av att upprätthålla kritiska funktioner och försörjningskedjor. Under senare faser av pandemin har statliga utredningar sjösatts med förslag kring statliga krislager för sjukvårdsprodukter, tillverkningsberedskap för läkemedel och nätverk av beredskapsapotek. Frågorna om framtiden är många. Kommer det att bli en värld präglad av stängda gränser och protektionism eller är dagens läge tillfälligt? Kommer framtiden att återgå till det som var tidigare? Demografiska förändringar Under pandemin har folkökningen i Sverige varit den lägsta på många år. Den låga folkökningen beror framför allt på en minskad invandring. Den globala migrationen har hindrats till följd av restriktioner och andra resehinder runt om i världen. Från tidigare kriser är erfarenheten att födelsetalen kan påverkas. Förväntningarna om en ”babyboom” under pandemin har dock inte infriats. Antalet födda i Sverige under pandemin ligger till och med något under nivån för år 2019. Örebro län avviker inte nämnvärt från det nationella mönstret. Migrationsverkets senaste prognoser pekar mot ett ökande antal asylsökande till Sverige och åter större rörelser i världen. Urbanisering På grund av omställningen till hybrid- eller distansarbete har en massiv förskjutning av ekonomiska aktiviteter skett från innerstäder till ytterområden eller landsbygd. Konsumtion, fritidssysselsättning och underhållning sker numera allt mer hemifrån eller i nära anslutning till hemmet. Ytterst få pratar om en återgång till det gamla sättet att arbeta. Gränsen mellan hemmet och kontor suddas ut allt mer liksom gränsen mellan stad och landsbygd när arbete kan ske från var som helst. När relationen mellan bostad och arbetsplats blir mindre viktig blir platser vid sidan av de stora stråken allt mer attraktiva och på sikt kan en omstöpning av service, utbud och beskattning komma att ske. Ekonomiska geografier och ortshierarkier kan komma att ritas om vilket kan leda till en mer balanserad regional utveckling. Många människor uppger att de inte bor på den plats där de allra helst önskar bo. Digitalisering och teknisk utveckling Pandemin har snabbspolat den digitala omställningen. Många organisationer vittnar om att de drivit igenom förändringar som under normala omständigheter tar år. Stora

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kliv har tagits i digitala beteenden och många nya internetanvändare har tillkommit framför allt bland de äldre. Lärdomen är att ny teknik kan tas emot på kort tid om det är ett måste. Parallellt skruvas kravbilden upp mot mer digital service och en förenklad vardag med stöd av digital teknik. Många organisationer har därför ökat takten i investeringar av ny teknik för effektiviseringar. E-hälsa har utvecklats snabbt i form av digitala vårdmöten, rådgivning online och så kallad egenmonitorering, det vill säga att patienten själv följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån. Bandbredd är på väg att bli den mesta vitala frågan för individen, samhället och i arbetslivet. 5G-utbyggnaden är möjliggöraren. Hållbarhetsfokus Pandemin har bidragit till att accelerera ett antal skiften. Till exempel har hållbarhet gått från att ses som en kostnad till att ses som en möjlighet och från att vara något som drivs politiskt till att även omfatta företag och lönsamhet. Den intressantaste omvärldssignalen är kanske den sammanlagda kraften i omställningen. När i princip alla företag, organisationer, regioner och kommuner reagerar och agerar på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan det bli en självuppfyllade framtid. Om det räcker för att rädda klimat och miljö återstår dock att se. Samtidigt står det allt mer klart att pandemin även har baksidor. Vad händer med de unga, den så kallade ”generation corona” som har växt upp i pandemins skugga? En hel del det av det som marknadsförs som omställning är så kallad ”greenwashing” eller ”impact washing”, det vill säga förskönande åtgärder på ytan. Pandemin har också medfört en kraftig ökning av engångsartiklar och engångsmaterial vilket ger mer skräp i naturen och i stadsmiljöerna. Ekonomi Ekonomin har återhämtat sig i alltfler länder trots en ökad smittspridning under det sista kvartalet 2021. Vissa länder är tillbaka på den tillväxttrend de hade innan pandemin. Fortsatt finns utbudsproblem med frakter och komponenter, framför allt för länder med stor industrisektor. Långa leveranstider på varor har dock börjat kortas och global handel och industriproduktion ökade åter i slutet av 2021 och början av 2022. Svensk Bruttonationalprodukt, BNP, ökade 2021 med 4,9 procent (år 2020 minskade den med 3,2 procent). Sysselsättningsnivån är nu så gott som återställd. Gruppen som har varit arbetslösa mindre än ett år är färre än före krisen. Däremot har gruppen som har varit arbetslösa mer än ett år växt ordentligt. Långtidsarbetslösa har också trendmässigt ökat sedan den globala finanskrisen. Grundproblemet är att sammansättningen av efterfrågan på arbetsmarknaden skiljer sig från sammansättningen av utbudet. I den fortsatta konjunkturuppgången efter pandemin kommer sannolikt en hel del nya jobb att skapas samtidigt som andra jobb rationaliseras bort. Kortsiktigt kan det leda till en ytterligare försvagning av matchningen på arbetsmarknaden. Dessa faktorer ligger bakom Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, prognos om en relativt långsam nedgång i arbetslösheten och att den planar ut på 7,5 procent, vilken även bedöms vara jämviktsarbetslösheten. Inflationen har stigit snabbt i många länder under 2021. Det beror mycket på utbudsbegränsningar och hög efterfrågan när ekonomierna har börjat öppnas upp. Det har lett till brist på olika varor och tjänster samt betydande prisuppgångar på energi, livsmedel, transporter och på vissa tjänster. Bedömningen är att inflationen internationellt dämpas gradvis framöver, i takt med att flaskhalsproblemen klingar av och bidragen från bland annat olje- och energipriser minskar. SKR:s prognos är att ökningstakten för konsumentprisindex exklusive energi 2022 kommer att bli 2 procent under 2022, vilket är den högsta på många år. FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING Region Örebro läns finanspolicy och de tillhörande riktlinjerna är beslutade i regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Finanspolicyn och riktlinjer för finansförvaltningen beskriver hur Region Örebro län ska agera i sin samlade finansförvaltning. En översyn av finanspolicy och riktlinjer har skett under året vilket inte föranledde någon revidering av styrdokumenten. Ränterisk Per 31 december 2021 uppgick koncernens räntebärande långfristiga skulder till 3 336 miljoner kronor, medan de räntebärande finansiella tillgångarna uppgick till 2 196 miljoner kronor. Motsvarande belopp för föregående år var 3 211 miljoner kronor respektive 1 223 miljoner kronor. Koncernens skulder har ökat till följd av nyupplåning för investeringar i framförallt fastigheter. Region Örebro läns räntebärande långa och korta låneskulder uppgick till 2 054 miljoner kronor jämfört med 1 930 miljoner kronor föregående år. Ökningen avser nyupplåning för fastighetsinvestering i Campus USÖ. Av de totala skulderna avser 1 500 miljoner kronor egna lokaler, 504 miljoner kronor Campus USÖ som hyrs av Örebro universitet och resterande 50 miljoner avser andra externa hyresgäster. Amortering har skett enligt plan under året och uppgår

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE till 13 miljoner kronor. Totalt finansieras 86 procent av skuldportföljen med gröna lån. Upplåningen löper med både fast och rörlig ränta. Den genomsnittliga upplåningsräntan för Region Örebro län var vid årsskiftet 0,62 procent. Räntekostnaden för Region Örebro län uppgick 2021 till 12 miljoner kronor, vilket är 1 miljon mindre än förra året. En ränteförändring om +1 procentenhet skulle, utifrån nuvarande nivå på räntebärande låneskulder, innebära en ökad räntekostnad om knappt 5 miljoner kronor. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen i Region Örebro län till 2,1 år och räntebindningen till 1,5 år. Utöver att en viss andel av lånen löper med rörlig ränta förklaras den relativt låga räntebindningen även med att 300 miljoner förfaller till betalning under 2022 samt att hela upplåningen för Campus USÖ ska refinansieras inom 2 år. Refinansieringsrisken för Campus USÖ hanteras via fastighetshyran till Örebro universitet. Förfallostrukturen avseende kapitalbindning och räntebindning fördelar sig enligt nedan. Förfallostruktur Utöver de räntebärande låneskulderna innebär den pensionsskuld om 10 265 miljoner kronor som Region Örebro län har även en ränterisk. Den finansiella kostnaden för pensionsskulden inklusive löneskatt uppgick 2021 till 81 miljoner kronor. Finansieringsrisk Finansieringsrisken begränsas främst av att lånens förfall sprids över tid. Därtill ska regionen alltid ha en tillfredsställande betalningsberedskap. Betalningsberedskapen definieras som medel på bankkonto, ej utnyttjad checkkredit, bekräftade ej utnyttjade kreditlöften eller likvida tillgångar inklusive räntebärande tillgångar som kan omsättas inom fem dagar i relation till ett genomsnitt av totala utbetalningar per dag de senaste 12 månaderna. Betalningsberedskapen ska vid varje tillfälle uppgå till minst en månads betalningar. Per den 31 december uppgick den till 74 dagar och har som lägst under året uppgått till 62 dagar. Betalningsberedskapen bedöms därmed vara mycket god. Övriga risker Andra risker inom finansförvaltningen är kredit-, valuta- och marknadsvärdesrisk. Samtliga risker regleras i finanspolicyn och riktlinjer för finansförvaltningen. Kreditrisken begränsas genom att placeringar i räntebärande värdepapper endast sker hos motparter med hög kreditvärdighet. Merparten av placeringarna består av svenska statsobligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Ingen valutarisk förekommer i den räntebärande delen av pensionsmedelsportföljen utan endast i tillgångsslagen utländska aktier och alternativa placeringar. Sedan 2019 marknadsvärderas pensionsmedelsportföljen vilket innebär att förändringar i marknadsvärdet i pensionsmedelsportföljen redovisas i resultatet. För att begränsa marknadsvärdesrisken i pensionsmedelsportföljen, det vill säga risken att placeringarna tappar i värde, får endast en viss andel av portföljen vara placerad i aktier. Normalt 50 procent och maximalt 70 procent, medan räntebärande tillgångar får utgöra normalt 35 procent och minimalt 25 procent av pensionsmedelsportföljen. Fördelningen av tillgångarna i pensionsmedelsportföljen har under hela året legat inom tillåtna limiter enligt finanspolicyn. PENSIONSÅTAGANDEN Pensionsåtagandet för Region Örebro läns samlade koncern uppgår till 10 302 miljoner kronor vid årsskiftet. Av det totala pensionsåtagandet uppgår åtagandet för Region Örebro län till 10 265 miljoner kronor och Svealandstrafiken AB till 37 miljoner kronor. Region Örebro läns pensionsåtagande ökade med 596 miljoner kronor under året varav avsättningen i balansräkningen ökade med 633 miljoner kronor medan ansvarsförbindelsen minskade med -37 miljoner kronor. Årets stora ökning av pensionsåtagandet beror framförallt på ändrade livslängdsantaganden för sektorn. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Region Örebro län sedan 2008 avsatt medel till en pensionsmedelsportfölj. 2021 placerades 674 miljoner kronor i portföljen och totalt har 2 832 miljoner kronor avsatts under åren. Per årsskiftet uppgår portföljens marknadsvärde till 4 922 miljoner kronor vilket innebär att den ackumulerade avkastningen sedan 2008 är 2 090 miljoner kronor. Marknadsvärdet har ökat med 1 365 miljoner kronor sedan föregående år vilket dels förklaras av årets avsättning och dels den positiva

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=